Selaroides leptolepis

Yellowstripe Scad, Smooth-tail Trevally, Yellow-stripe Trevally BACK
Selaroides leptolepis - Yellowstripe Scad, Smooth-tail Trevally, Yellow-stripe TrevallySelaroides leptolepis - Yellowstripe Scad, Smooth-tail Trevally, Yellow-stripe Trevally