Euthynnus affinis

Mackerel Tuna BACK
Euthynnus affinis - Mackerel Tuna, Kawakawa, Bonito