Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger Threadfin, Giant Threadfin, Bluntnose Salmon BACK
Eleutheronema tetradactylum - Fourfinger Threadfin